• Program Czyste Powietrze

  W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku. […]

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  GKRPA to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem komisji jest realizacja zadań tej ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. […]

 • Gospodarka odpadami

  Harmonogram wywozu śmieci, Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych […]

 • Podatki i opłaty

  Informacje o podatkach od nieruchomości, środków transportowych oraz zwrocie podatku akcyzowego dla producentów rolnych. […]

 • Wycinka drzew i krzewów

  W czerwcu 2017r. weszła w życie nowela ustawy o ochro­nie przyrody. Zaostrza ona obowiązujące od początku tego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywat­nych gruntach. […]

 • Kontrola wody pitnej ujęć gminnych

  Na terenie Gminy Drohiczyn funkcjonują ujęcia wody pitnej w Drohiczynie i Narojkach. Woda dostarczana do mieszkańców podlega okresowym badaniom. […]

 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie siemiatyckim

  Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach uruchomiło na terenie Powiatu Siemiatyckiego dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. […]

 • Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siemiatyckiego pełniących dyżury w 2024 roku

  Apteki dyżurują w systemie jednodobowym w godz. od 8.00 dnia wyszczególnionego na grafiku do godz. 8.00 dnia następnego w dni powszednie, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku. […]

 • Kąpielisko w Drohiczynie

  Uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie nr XLI/335/23 z dnia 2023-04-14 kąpielisko w Drohiczynie zostało wpisane do wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Drohiczyn. Sezon kąpielowy obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia. […]

 • Stacja pomiaru pyłu w powietrzu

  Na budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie został zamontowany system pomiaru zanieczyszczeń z systemem informowania mieszkańców, który ma na celu informowanie mieszkańców gminy i turystów o poziomach zanieczyszczeń i jego wpływie na zdrowie. […]