Na budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie został zamontowany system pomiaru zanieczyszczeń z systemem informowania mieszkańców, który ma na celu informowanie mieszkańców gminy i turystów o poziomach zanieczyszczeń i jego wpływie na zdrowie.

Poniżej zamieszczono odczyty pyłu zawieszonego PM10 o średnicach cząstek do 10 µm, PM2,5 o średnicach cząstek do 2,5 µm oraz PM1 o średnicach cząstek do 1 µm. Pył PM2,5 i PM1 jest  drobniejszą frakcją pyłu PM10 i wchodzi w jego skład.

Odczyt pomiaru pyłu w Drohiczynie

O projekcie

Projekt „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Nr Projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0010/17.

Projekt polegał na modernizacji oświetlenia miasta Drohiczyn poprzez wymianę źródeł światła na bardziej efektywne energetycznie (ledowe i hybrydowe). Wymieniono 360 lamp oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na drogach gminnych, powiatowych i drodze krajowej oraz zamontowano 7 kompletnych słupów oświetleniowych LED hybrydowo solarno-wiatrowych na terenie parku historyczno kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii w Drohiczynie”.

W wyniku realizacji inwestycji ograniczone zostały koszty z tytułu energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzeniu prac modernizacyjnych została osiągnięta oszczędność energii pierwotnej oraz nastąpiło zmniejszenie emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i pyłów.

Poprzez wymianę oświetlenia ulicznego i zastosowanie lamp ledowych nastąpiła poprawa bezpieczeństwa kierujących i pieszych na ulicach miasta Drohiczyn.