W czerwcu 2017r. weszła w życie nowela ustawy o ochro­nie przyrody. Zaostrza ona obowiązujące od początku tego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywat­nych gruntach.

Dotychczas właściciel nie­ruchomości mógł bez zezwo­lenia wyciąć drzewo na swo­jej działce, jeśli nie było to związane z działalnością go­spodarczą. Obecnie nie trze­ba zgłaszać wycinki drzew, których obwód pnia na wy­sokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm — w przypadku to­poli, wierzb, klonu jesiono­listnego oraz klonu srebrzy­stego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plata­nu  klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku po­zostałych gatunków drzew;

W przypadku drzew lub krzewów o obwodach pnia przekraczających podane wiel­kości rosnących na nierucho­mościach stanowiących wła­sność osób fizycznych i usu­wanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nie­ruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do gminy zamiaru usunięcia drzewa.

Pracownik Urzędu w ter­minie 21 dni dokona oględzin drzewa, a jego usunięcie bę­dzie możliwe jeżeli urząd gmi­ny w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniesie zastrze­żeń (tzw. milcząca zgoda).

Zgodnie z prawem urząd może nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nierucho­mości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie prze­znaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi za­pisami miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego, bądź jeśli drze­wo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Nadal obowiązuje ko­nieczność uzyskania w gmi­nie zgody na wycinkę w przypadku prowadzenia dzia­łalności gospodarczej.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgod­nienia z regionalnym dyrek­torem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek stanowią niektóre gatunki topoli.

Nowe druki zgłoszeń oraz wniosków o wydanie zgody na wycinkę drzew są dostępne w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w pokoju nr 10 oraz pod linkiem [pobierz].

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właści­ciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwole­nie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., a budo­wa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie reali­zowana na części nierucho­mości, na której rosło usunię­te drzewo, urząd nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administra­cyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Do pobrania: