to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem komisji jest realizacja zadań tej ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowe zadanie komisji, to prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób (źródło: Wikipedia).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drohiczynie działa w składzie: Radosław Konobrocki (przewodniczący), Edyta Markiewicz (zastępca przewodniczącego), Alina Warmińska (sekretarz komisji), ks. dr Piotr Wójcik, Wioletta Poniatowska, Anna Chlebińska, Tomasz Kamiński (członkowie).

Zarządzenie Burmistrza Drohiczyna w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się TUTAJ.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Drohiczyn. Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, oraz używania innych substancji psychoaktywnych, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Drohiczyn. To również prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drohiczyn na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVI/363/23 Rady Miejskiej W Drohiczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drohiczyn na lata 2023-2026

Diagnoza Problemów Społecznych

Artykuł 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Na terenie gminy Drohiczyn odstępstwa od od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zawiera uchwała rady miejskiej z 27 kwietnia 2018 r.

Z kolei uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Drohiczyn jasno określa, że sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu może odbywać się maksymalnie w 32 punktach, od 4,5% do 18% alkoholu – w 20 punktach, powyżej 18% alkoholu – w 24 punktach.

Charakter poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym w Drohiczynie:

a) w zakresie działań profilaktycznych (konsultacje indywidualne i rodzinne, kolportaż materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących uzależnień),

b) w zakresie działań terapeutycznych z zakresu uzależnienia od środków psychoaktywnych (konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne. w zakresie działań readaptacyjnych dla osób, które ukończyły terapię, wsparcie psychologiczne, wspomaganie rozwoju osobistego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, pośrednictwo w kontaktach z innymi placówkami),

c) wszystkie działania wymienione powyżej dotyczą różnego typu uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii i uzależnień krzyżowych.

Psycholog Pani Justyna Wójcicka udziela konsultacji indywidualnych w zakresie problemu alkoholowego, przemocy w rodzinie, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie /I piętro/ przy ul. Warszawskiej 12, 17-312 Drohiczyn w godz. 8.00-16.00 w dniach:

10, 17, 24 lipiec 2024 r (środa)

21 (środa), 23 (piątek), 28 (środa) sierpień 2024 r

WAŻNE –  zainteresowani mieszkańcy Gminy Drohiczyn proszeni są o uzgadnianie wizyt telefonicznie – tel. 85 655 83 23 z osobą odpowiedzialną za obsługę GKRPA w Drohiczynie p. Alina Warmińska (w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Wizyty terapeuty są finansowane z budżetu Gminy Drohiczyn w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GRUPA AA ,,ODRODZENIE’’

Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 18.00. Miejsce spotkań: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie ul. Aleksandra Jagiellończyka 4.

Mityng otwarty AA odbywa się w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godzinie 18.00. Telefon kontaktowy: 502-565-092

W ramach umowy z „F.H.U. White Studio Marek Przewoźny” powstał profesjonalny klip muzyczny, którego celem jest przeciwdziałałanie używkom, alkoholowi, narkotykom i dopalaczom.

Telefony udzielające bezpłatnej pomocy na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02
  • Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych tel. 801 889 880, w godzinach 17:00-22:00
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel. 800 199 990, w godzinach 16:00-21:00

Zapraszamy do zapoznania się filmem interaktywnym wykonanym w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”