Przejdź do:

Harmonogram wywozu śmieci

Pobierz: Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3, Trasa 4

UWAGA!  Odpady wystawiamy przed posesję do godziny 7:30 w dniu odbioru. Popiół i BIO zbierany jest w opakowaniach lub pojemnikach max. 25kg.

Od kolonistów odpady zabierane są na zgłoszenie.

Wszelkie reklamacje związane z odbiorem odpadów (w tym brak odbioru) należy zgłaszać najpóźniej następnego dnia roboczego.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, iż nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (spowodowanej m. in. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dziecka, zgonem itp.) lub zmiany innych zdeklarowanych, w ciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje dot. Gospodarki odpadami:
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Monterska 7 – tel. 85 65 57 039 (odbiór).
– Urząd Miejski w Drohiczynie – tel. 85 65 65 271 (płatności i deklaracje).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy nr 46 8092 0001 0031 1672 2000 0190.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDF] [DOCX]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe [PDF] [DOCX]

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

PSZOK znajduje się na działce oznaczonej nr geod. 1288 przy ul. Wojska Polskiego w Drohiczynie (dawne wysypisko odpadów komunalnych).

PSZOK jest czynny w następujących godzinach:

 • w poniedziałek w godz. 8:00 – 15:00,
 • w czwartek w godz. 8:00 – 15:00,
 • pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godz. 8:00 – 15:00.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów, przyjmuje:

 • zużyte baterie i akumulatory, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników, które powinny też znajdujących się w punkcie sprzedaży baterii i akumulatorów, dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie szkół, w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie i w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia oraz zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w PSZOK,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
 • opakowaniowe ze szkła (w tym szkło bezbarwne i kolorowe),
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości uiszczających na rzecz gminy Drohiczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się nieodpłatnie.

Do PSZOK przyjmowane są wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

Mieszkaniec gminy Drohiczyn dostarczający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający miejsce zameldowania, w przypadku braku meldunku – dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. umowa najmu lokalu) lub aktualny dowód dokonania opłaty za odbiór odpadów.

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.

Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w workach (skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie), gałęzie w wiązkach o długości do 1 metra.

Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) powinny być nieuszkodzone.

ABC odpadów

ABC odpadów – co każdy mieszkaniec Gminy Drohiczyn powinien widzieć?

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. zmieniły się zasady odbierania odpadów oraz system pobierania opłat. Gmina przejęła obowiązki związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi, a mieszkańcy ponoszą opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie tymi odpadami. Opłata przeznaczona jest wyłącznie na finansowanie systemu zagospodarowania odpadów, czyli ich: odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługę administracyjną systemu. Opłata naliczana jest według stawki przyjętej od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości był zobowiązany złożyć deklarację, na podstawie której wnosi teraz opłatę za odbiór odpadów.

Gmina Drohiczyn objęła zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych: właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych.

Gmina, poprzez podmiot wybrany w drodze przetargu, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, który jest obowiązany do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych ich do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania  odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zalety wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami:

 • firma odbiera od mieszkańców każdą ilość śmieci,
 • nie trzeba zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów,
 • gmina zorganizowała wygodny system odbioru „problematycznych” odpadów np. użytych baterii, sprzętu AGD i RTV, przeterminowanych leków, starych opon, mebli, itp.,
 • wszyscy płacimy za produkowane śmieci,
 • zwiększył się poziom recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także uległa redukcji masa odpadów ulegających biodegradacji kierowanych o składowania.

SEGREGUJESZ – OSZCZĘDZASZ

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami wprowadzone zostały dwie stawki tzw. „podatku śmieciowego” (za śmieci posegregowane i zmieszane). Mieszkańcy segregujący odpady korzystają ze stawki niższej, natomiast mieszkańcy nie segregujący odpadów obciążeni są wyższą stawką za wywóz odpadów.

     Zalety segregacji:

 • nie tylko dbamy o ochronę środowiska, ale i o domowy budżet,
 • segregacja sprawia, że gospodarstwo produkuje znacznie mniej śmieci zmieszanych, a co za tym idzie zmniejszają się koszty odbioru śmieci,
 • odpady segregowane to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przyrodę i nasze najbliższe środowisko życia przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura (do worka wrzucamy: gazety, książki, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie, do worka nie można wyrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, natłuszczonego papieru, odpady te powinny trafić do pojemnika na niesegregowane – zmieszane),
 • metale (do worka wrzucamy: wypłukane opakowania stalowe i aluminiowe – puszki, pudełka, folie, itp., nie można wrzucać: puszek i pojemników po farbach i lakierach – są to odpady niebezpieczne),
 • tworzywa sztuczne (do worka wrzucamy: puste i wypłukane butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności – np. kubki po jogurtach, margarynach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, nie można wrzucać: opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwasto – i owadobójczych),
 • szkło (do worka wrzucamy: wypłukane butelki szklane i słoiki, nie można wrzucać: szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki, odpady te powinny trafić do pojemnika na śmieci niesegregowane,
 • opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, do worka wrzucamy: wypłukane kartony po mleku i sokach itp.),
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: (powstające z konserwacji terenów zielonych – np. ścięta trawa, gałęzie, liście, oraz tzw. odpady kuchenne – resztki żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

Wśród odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości obowiązkowo należy wydzielić także następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

ODPADY NIEBEZPIECZNE – NAZYWANE TAK NIE BEZ PRZYCZYNY

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki ochrony roślin (m.in.: chwast – i owadobójcze) zawierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na składowisko. Substancje te po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach.

Zużyte baterie i akumulatory są źródłem metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalnemu. Ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanieczyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów. Jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, może dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.

Obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami:

 • wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • zlokalizowanie pojemników na odpady w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób korzystających z tych pojemników oraz dla pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady,
 • nieprzepełnianie pojemników odpadami, uwzględniając ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół pojemników,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • przed umieszczeniem opakowań w pojemniku, umycie ich tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości,
 • przekazywanie przedsiębiorcy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon i przeterminowanych leków i chemikaliów w ustalonym odpowiednio wcześniej czasie lub samodzielne dostarczanie w zależności od potrzeb do punktów selektywnej zbiórki odpadów, a także do punktów zbiórki organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta i gminy,
 • kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych lub selektywne gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich dla przedsiębiorcy,
 • gromadzenie i przekazywanie odpadów wielkogabarytowych przedsiębiorcy w określonym miejscu i czasie,
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych do pojemników w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem.

SPALANIE ŚMIECI

Często w domowych piecach spalane są odpady takie jak: plastik, folia, guma, stare meble, wszelkiego rodzaju opakowania, stare obuwie, odzież itp. Z kominów wydobywa się wtedy charakterystyczny dym i nieprzyjemny zapach. Zbyt niska temperatura spalania otrzymywana w domowych piecach powoduje emisję do atmosfery m.in.: pyłów, tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, dioksyn. Sytuację pogarsza fakt, że wszystkie te zanieczyszczenia są emitowane z tak zwanych źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów gospodarstw domowych lub ze spalania śmieci w ogniskach. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające czynniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie to: niska temperatura i duża wilgotność powietrza).

Kolejnym problemem jest to, że związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów z tworzyw sztucznych, mają bardzo negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej, która działa destrukcyjnie na ścianki kominów. Sadza ta jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku.

„DZIKIE” WYSYPISKA ŚMIECI

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami ma na celu także przeciwdziałanie powstawaniu tzw. „dzikich” wysypisk w lasach, czy przydrożnych rowach. Miejsca, gdzie nielegalnie składowane są śmieci nie tylko psują estetyczny wygląd gminy, ale także stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz stwarzają korzystne siedlisko dla rozwoju chorobotwórczych bakterii i grzybów.

Poza tym za likwidację „dzikich” wysypisk płacimy wszyscy, gdyż gmina w ramach prac porządkowych wydatkuje pieniądze z naszych podatków.