Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 1 986 133,80 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 986 133,80 PLN

Dofinansowanie UE: 1 290 986,97 PLN

Wkład własny: 695 146,83 PLN

Lata realizacji projektu – 2021-2022

Nabór wniosków od dnia 22 października do dnia 5 listopada 2021r. (włącznie)

Projekt pt: „Słoneczna Gmina Drohiczyn III –obszar wiejski” przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 63 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim Gminy Drohiczyn o łącznej mocy 0,28 MW. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie wiejskim Gminy Drohiczyn. Efektem podjętych w projekcie działań będzie redukcja emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i poprawa stanu środowiska, a w dłuższym horyzoncie czasowym projekt będzie pozytywnie oddziaływał na postawiony w RPOWP rezultat strategiczny dla Działania 5.1 tj. zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem oraz w zużyciu końcowym energii brutto.

W projekcie przewidziano jedno zadanie inwestycyjne, w ramach którego planuje się przeprowadzenie przez Wnioskodawcę procedury wyboru Grantobiorców, realizację inwestycji przez wybranych Grantobiorców, rozliczenie przyznanych grantów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przez wyłonionego inspektora.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 264,26 MWhe/rok

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 63 sztuk

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 214,58 tony równoważnikaCO2 /rok

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,28 MWe

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Drohiczyn, ponieważ wszyscy mieszkańcy w sposób bezpośredni lub pośredni doświadczą efektów projektu.

Oprócz wyznaczonego dla projektu celu głównego oraz celów szczegółowych, realizacja przedsięwzięcia będzie generować dodatkowe, krótko i długofalowe efekty w obszarze społecznym, gospodarczym, czy też środowiskowym. Efekty te będą miały wymiar nie tylko lokalny, ale też globalny zorientowany na poprawę jakości środowiska, czy też zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Dodatkowe efekty, które mogą być osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

– poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców obszaru wiejskiego Gminy Drohiczyn, powiatu siemiatyckiego, jak i województwa podlaskiego poprzez lokalną produkcję energii elektrycznej na bazie OZE,

– wzrost potencjału ekonomicznego Gminy Drohiczyn, jak i powiatu siemiatyckiego dzięki produkcji energii w miejscu jej zużycia  w oparciu o instalacje odnawialnych źródeł energii,

– mniejsze wydatki gospodarstw domowych z terenu Gminy Drohiczyn na zakup energii elektrycznej i tym samym więcej pieniędzy pozostawionych w portfelach mieszkańców,

– wkład w zmniejszenie zużycia energii elektrycznej sieciowej wytwarzanej z nieodnawialnych zasobów, głównie na bazie węgla,

– redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń powietrza takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, czy pyły, powstające w procesie produkcji energii elektrycznej sieciowej i wykorzystywanej przez odbiorców końcowych; w konsekwencji wpływa to na poprawę jakości powietrza na terenie województwa podlaskiego czy kraju,

– wkład projektu w zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w skali regionu, jak i kraju, na które niekorzystny wpływ ma energetyka zawodowa, w tym produkcja energii elektrycznej oparta o nieodnawialne źródła energii; pozytywne oddziaływanie na zachowanie różnorodności biologicznej,

– zmniejszenie strat ekonomicznych i środowiskowych wynikających z zanieczyszczenia powietrza m.in przez sektor energetyczny takich jak: degradacja ekosystemów (naturalnych i antropogenicznych), niszczenie budynków i budowli w wyniku działania np. kwaśnych deszczy, pogorszenie stanu zdrowia ludności,

– pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie firm z sektora OZE, 

– korzystne oddziaływanie na rynek pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w sektorze OZE,

– ograniczenie postępujących zmian klimatycznych w aspekcie globalnym oraz budowanie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku,

– wpływ na wywiązanie się Polski z wymogów akcesyjnych w zakresie produkcji energii z OZE na poziomie minimum 15% w konsumpcji energii ogółem, ograniczenia emisji dwutlenku węgla,

– wkład projektu w realizację celów Strategii „Europa 2020’ i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii tzw. pakiet 20/20/20,

– popularyzacja i wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie potrzeby ograniczenia wykorzystania energii wytwarzanej na bazie nieodnawialnych surowców oraz zalet uzyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

– budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Drohiczyn jako nowoczesnego i jednocześnie odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo,

– pełnienie wzorcowej roli samorządu w promowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Załączniki do pobrania

Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar wiejski”

Lista rezerwowa osób w ramach programu „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar wiejski”