Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja Burmistrza Drohiczyna z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca 2024 r.)

Na podstawie art. 37e w związku z art. 37a §1 pkt 3a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) informuję, co następuje:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentownego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt. 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz wyborcy, którzy najpóźniej dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca glosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
  3. lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ”transportem powrotnym”.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania oraz wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, pokój nr 11

(I piętro) lub pod nr tel. 856565261 oraz na e-mail kadry@drohiczyn.pl

W zgłoszeniu

  1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym  fakcie,
  2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Burmistrz informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem glosowania  tj. do 6 czerwca 2024 roku.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania tj. do 7 czerwca 2024 r.

Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie,  pokój nr 11 (1 piętro), na maila kadry@drohiczyn.pl lub pod nr tel. 85 6565261