Flaga Polski i godło

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie gminy Drohiczyn.

Cele szczegółowe

Modernizowany odcinek drogi poprawił bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż stanowi jedyną drogę utwardzoną wyjazdową z ich posesji i łączącą się z drogą powiatową nr 1728B. Po dokonanej przebudowie uległy poprawie parametry użytkowe jezdni w zakresie likwidacji nierówności poprzecznych i podłużnych, spękań oraz uszkodzeń poszczególnych warstw nawierzchni. W celu poprawy warunków niechronionych uczestników ruchu drogowego zamontowano znaki drogowe. Przebudowany odcinek drogi spełnia standardy dróg obciążenia KR1 i klasa drogi D. Długość łączna nowej jezdni z masy bitumicznej to 370mb, szerokości jezdni 5m, warstwa wiążąca grubości 5cm, warstwa ścieralna 4cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 grubości 22cm, pobocza o szerokości  po 0,75m z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 35% o grubości 10cm. Odwodnienie zapewniono poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów i istniejących przepustów. Wykonano nową stałą organizację ruchu. 

Przebudowany odcinek drogi poprawił dostępność komunikacyjną osób mieszkających w tej części miejscowości Wierzchuca Nagórna z pozostałą częścią gminy Drohiczyn, gdyż jest to jedyna utwardzona droga pozwalająca wyjechać z tej części.

W wyniku przebudowy drogi poprawił się dostęp do gruntów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania drogi, tj. zlokalizowanych w kierunku rzeki Bug. Szczególnie działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.

Wartość inwestycji: 724 370,80 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 432 290,40 zł