Flaga Polski i godło

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Chechłowo – Obniże na terenie gminy Drohiczyn.

Cele szczegółowe

Modernizowany odcinek drogi poprawił bezpieczeństwo mieszkańców. Po dokonanej przebudowie uległy poprawie parametry użytkowe jezdni w zakresie likwidacji nierówności poprzecznych i podłużnych, spękań oraz uszkodzeń poszczególnych warstw nawierzchni. W celu poprawy warunków niechronionych uczestników ruchu drogowego zamontowano znaki drogowe. Odcinek drogi objęty projektem stanowi bardzo ważny punkt spójności sieci dróg na obszarze województwa, ponieważ łączy trzy drogi powiatowe nr 1728B, 1727B, 1734B przebiegające przez dwie gminy, następnie łączy z drogę wojewódzką nr 690 i krajową nr 62. Przebudowany odcinek drogi spełnia standardy dróg obciążenia KR1 i klasa drogi L. W wyniku przebudowy nastąpiło zakończenie asfaltowania ciągu drogi nr 109547B. Długość łączna nowej jezdni z masy bitumicznej to 700mb, szerokości jezdni 5,5m, warstwa wiążąca grubości 5cm, warstwa ścieralna 4cm, podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 35% o grubości 20cm, pobocza o szerokości  po 0,75m z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 35% o grubości 10cm. Odwodnienie zapewniono poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów i istniejących przepustów. Wykonano nową stałą organizację ruchu. 

Przebudowany odcinek drogi poprawił dostępność komunikacyjną filii szkoły podstawowej w Śledzianowie, OSP Chechłowo, świetlic wiejskich w Chechłowie i Obniżu.

W wyniku przebudowy drogi poprawił się dostęp do gruntów zlokalizowanych w obszarze drogi. Szczególnie działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.

Wartość inwestycji: 1 272 906,89 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 719 273,40 zł