W Gminie Drohiczyn realizowany jest projekt pt.: „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” obejmuje swoim zakresem działania inwestycyjne polegające na wyznaczeniu dwóch przejść dla pieszych i doposażeniu dwóch przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości w obrębie miejscowości Drohiczyn, a także doposażenie trzech szkół z terenu Gminy w narzędzia służące edukacji dzieci w wieku szkolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem głównym projektu jest wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na obszarze Gminy Drohiczyn.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ”.

Wartość dofinansowania dla całego projektu wynosi 447 130,67 zł

W zakresie projektu są realizowane następujące zadania:

Zad. 1 Miasteczko rowerowe mobilne dla SP w Drohiczynie, SP w Śledzianowie i w Miłkowicach Jankach- zadanie obejmuje zakup 1 szt. mobilnego miasteczka rowerowego.

Zad. 2 Symulatory rowerowe do Zespołu Szkół w Drohiczynie- zadanie obejmuje zakup 2 szt. symulatorów rowerowych.

Zad. 3 Symulator rowerowy do SP w Śledzianowie- zadanie obejmuje zakup 1 szt. symulatora rowerowego.

Zad. 4 Symulator rowerowy do SP w Miłkowicach Jankach- zadanie obejmuje zakup 1 szt. symulatora rowerowego.

Zad. 5 Trenażer czasu reakcji do Zespołu Szkół w Drohiczynie- zadanie obejmuje zakup 1 szt. trenażera czasu reakcji.

Zad. 6 Symulator przejścia dla pieszych do Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Zad. 7 Wyświetlacz prędkości na ul. J. Piłsudskiego i ul. M. Kopernika. Zadanie obejmuje zakup i montaż 2 szt. wyświetlaczy prędkości, jednego przed istniejącym przejściem dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego, a drugi w obrębie przejścia dla pieszych wyznaczonego zgodnie z zadaniem 8 w ciągu ul. M. Kopernika. Zad. 8 Wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych, jednego w ciągu ul. I.J. Kraszewskiego oraz drugiego w ciągu ul. M. Kopernika. Zadanie obejmuje wykonanie oznaczenia poziomego i pionowego dla wyznaczonych przejść dla pieszych.