Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 555 485,20 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 463 223,70 PLN

Dofinansowanie UE: 301 095,39 PLN

Wkład własny: 162 128,31 PLN

Lata realizacji projektu – 2018-2019

Celem projektu „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn” jest zwiększenie udziału odnawianych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Drohiczyn. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji służących do produkcji energii opartej na źródłach odnawialnych, które będą służyły do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków wchodzących w skład zasobu gminy tj.:

• mikroinstalacji fotowoltaicznej 38,28 kWp wraz z termodynamicznym podgrzewaczem wody o mocy cieplnej 1,7 kW w Zespole Szkół w Drohiczynie,

• mikroinstalacji fotowoltaicznej 24,36 kWp w oczyszczalni ścieków w Drohiczynie,

• mikroinstalacji fotowoltaicznej 23,2 kWp w stacji uzdatniania wody w Drohiczynie.

Parametry techniczne planowanych mikroinstalacji zostały dostosowane do potrzeb poszczególnych obiektów, które zostały ujęte w projekcie. Efektem podjętych w projekcie działań będzie redukcja emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i poprawa stanu środowiska, a w dłuższym horyzoncie czasowym projekt będzie pozytywnie oddziaływał na postawiony w RPOWP rezultat strategiczny dla Działania 5.1 tj. zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem oraz w zużyciu końcowym energii brutto. Projekt bezpośrednio będzie realizował takie wskaźniki jak liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE/liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI), szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI).

Projekt odpowiada II typowi operacji określonemu w regulaminie konkursu tj. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Cel ogólny: Zwiększenie udziału odnawianych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Drohiczyn

Cele bezpośrednie:

1. Zwiększenie skali wykorzystania energii aerotermalnej na potrzeby podgrzania wody użytkowej w budynkach gminy

2. Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach gminy

3. Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł pierwotnych.

4. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii cieplnej/elektrycznej.

5. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

– Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 2,9 MWh

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 88,69 MWh

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cielnej z OZE: 1 sztuka

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 3 sztuki

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 86,54 MgCO2

– Moc zainstalowana z ze źródeł odnawialnych: 87,54 kW

Projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 43,32 %

Długoterminowe korzyści społeczno – ekonomiczne:

• obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pozytywny wpływ na koszty utrzymania w gminie,

• redukcja emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,

• korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w firmach działających w dziedzinie dystrybucji i instalacji urządzeń do wytwarzania energii z OZE,

• wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,

• łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,

• podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.