Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 1 645 287,03 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 430 043,68 PLN

Dofinansowanie UE: 929 528,39 PLN

Wkład własny: 715 758,64 PLN

Lata realizacji projektu – 2018-2019

Celem projektu „Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis” jest zwiększenie udziału odnawianych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Drohiczyn. Projekt zakłada, że do końca października 2018 r. na 17 budynkach/posesjach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne i instalacje PV łącznie oraz na 48 instalacji PV, wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz częściowego zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego gospodarstw domowych. Parametry techniczne układów solarnych oraz paneli fotowoltaicznych montowanych na domach/posesjach prywatnych zostały dostosowane do potrzeb poszczególnych gospodarstw domowych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Mieszkańcy gminy, którzy już korzystają z dotychczas zainstalowanych systemów solarnych odnotowali znaczny spadek kosztów produkcji ciepłej wody, co wpłynęło na rozpropagowanie idei mikroinstalacji OZE wśród szerszego społeczności lokalnej. Efektem podjętych w projekcie działań będzie redukcja emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i poprawa stanu środowiska, a w dłuższym horyzoncie czasowym projekt będzie pozytywnie oddziaływał na postawiony w RPOWP rezultat strategiczny dla Działania 5.1 tj. zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem oraz w zużyciu końcowym energii brutto. Projekt bezpośrednio będzie realizował takie wskaźniki jak liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE/liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI), szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI).

Cele bezpośrednie

1. Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej na potrzeby podgrzania wody użytkowej w gospodarstwach domowych

2. Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych

3. Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł pierwotnych.

4. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii cieplnej/elektrycznej.

5. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

– Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 60,63 MWh

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 184,62 MWh

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cielnej z OZE: 17 sztuk

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 65 sztuk

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 170,52 MgCO2

– Moc zainstalowana z ze źródeł odnawialnych – PV 188,5 kW, solary 74,612 kW

Projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 82,50 %

Długoterminowe korzyści społeczno – ekonomiczne:

• obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe oraz pozytywny wpływ na ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego,

• redukcja emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,

• poprawa jakości powietrza, skutkująca spadkiem zachorowalności lokalnej społeczności, co z kolei powoduje zmniejszenie kosztów leczenia i czasu zwolnień chorobowych, a jednocześnie pozytywny wpływ na atrakcyjność  turystyczną gminy dzięki eliminacji nieestetycznych dymiących kominów.

• korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w firmach zajmujących się dystrybucją i montażem instalacji,

• wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,

• łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,

• podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią oraz pozytywne oddziaływanie w kierunku eliminacji zjawiska ubóstwa energetycznego.