Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 1 265 609,09 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 252 079,09 PLN

Dofinansowanie UE: 813 851,40 PLN

Wkład własny: 438 227,69 PLN

Lata realizacji projektu  – 2017-2019

Przedsięwzięcie pt: Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn” polegało na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w mieście Drohiczyn

2. Montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz tym samym spadek emisji gazów cieplarnianych. Szacowany roczny spadek emisji CO2 wyniesie 172,01 ton/rok (dla energii pierwotnej). Oczekiwanym rezultatem projektu będzie zaoszczędzona energia pierwotna w wyniku projektu w wartości 215,55 MWh/rok.

Zainstalowany system pomiaru zanieczyszczeń powietrza będzie miał na celu, poprzez informowanie społeczeństwa o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza, wywołanie efektu społecznego, polegającego na podwyższeniu świadomości ekologicznej i postaw obywatelskich mieszkańców Drohiczyna i okolic. Dodanym efektem inwestycji będzie wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie miasta Drohiczyn w wyniku poprawy jakości oświetlenia i tym samym lepszej widoczności po zmierzchu.

Zgodnie z założeniami Programu planowany projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzonego przez Radę Miasta Drohiczyn dnia 22.09.2017 r.

Grupą docelową projektu są osoby korzystające z infrastruktury modernizowanej i powstałej w wyniku projektu, w tym mieszkańcy miasta i gminy Drohiczyn, turyści oraz pracownicy gminy.

Celem głównym jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy

Cele szczegółowe

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sektor publiczny, poprzez wymianę oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne i placów Miasta Drohiczyn.

3. Zwiększenie wykorzystywania energii słonecznej i wiatrowej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

4. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości i zanieczyszczenia powietrza poprzez zainstalowanie systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

5. Poprawa bezpieczeństwa kierujących i pieszych na ulicach Miasta Drohiczyn.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący wskaźnik rezultatu:

1. Ilość energii pierwotnej zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu- 215,55 MWh

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

1. Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (energia pierwotna) o 50,69% w stosunku do roku bazowego 2016.

2. Oszczędność kosztów energii elektrycznej w wysokości 49 100,99 zł. rocznie

3. Redukcja emisji CO2 na poziomie 172,01 ton/rok (dla energii pierwotnej), co będzie stanowiło zmniejszenie o 50,69% w stosunku do roku bazowego.

4. Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez zainstalowanie 7 lamp hybrydowych wykorzystujących energię słoneczną i wiatru- moc zainstalowanych źródeł – min 4,83 kW.

Długoterminowe korzyści społeczno –ekonomiczne:

• redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,

• korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w budownictwie energetycznym

• wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,

• łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,

• podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.

• Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie miasta Drohiczyn