Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 983 964,68 PLN

Dofinansowanie UE: 836 369,97 PLN

Wkład własny: 147 594,71 PLN

Lata realizacji: 2021-2023

Głównym celem projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia 16 osób (16 kobiet) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujących gminę Drohiczyn oraz gminy ościenne, w okresie do końca czerwca 2023 roku, poprzez utworzenie 16 miejsc opiekuńczych w formie żłobka.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań:

1. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w obrębie pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, a następnie doposażenie tych pomieszczeń w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zaplanowano również zakup wyposażenia kuchennego.

2. Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie obejmuje wydatki związane z prowadzeniem żłobka tj. wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz osób wchodzących w skład personelu pomocniczego, koszty wyżywienia.

Grupę docelową projektu stanowią osoby pełniące funkcje opiekuńcze dla dzieci do lat 3. Będą to osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Przewiduje się, że wsparciem zostanie objętych 16 osób spełniających kryteria grupy docelowej. Ze względu na to, że w głównej mierze to kobiety zajmują się gospodarstwem domowym i dziećmi to właśnie ta grupa zostanie objęta projektem. Przewidziano, że liczba kobiet objętych wsparciem równać się będzie całkowitej liczbie uczestników tj. 16.

Przewidziane efekty projektu wyrażone wskaźnikami są następujące:

  1. liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 16 osób,
  2. liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 16 szt.,
  3. liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu: 11 osób,
  4. liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub szukają pracy po opuszczeniu programu: 5 osób.

Umowa nr UDA-RPPD.02.02.00-IP.01-20-0186/20 o dofinansowanie projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” o numerze WND-RPPD.02.02.00-IP.01-20-0186/20 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie