Loga unijne i krajowe

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 10 767 370,71 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 10 632 445,42 PLN

Dofinansowanie UE: 9 037 578,55 PLN

Lata realizacji – 2018-2023

Przedmiotem projektu pn. „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” jest utworzenie ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” oraz Obszarów Natura 2000: Dolina Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH14001. W projekcie przewidziano odtworzenie i ochronę cennych gatunków siedlisk oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Dolinie Bugu. Założeniem projektu jest również wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej grupy docelowej projektu oraz ograniczenie antropopresji. Głównym celem projektu jest zachowanie i poprawa stanu ekologicznego obszarów cennych przyrodniczo w obrębie  Obszarów Natura 2000 Dolina Bugu oraz Ostoja Nadbużańska oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie cennych zasobów przyrodniczych Doliny Bugu i potrzeby ich ochrony.

W projekcie przewidziano realizację trzech zadań, w tym dwa inwestycyjne:

Zadanie 1. Przygotowanie projektu oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Zadanie 2. Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie.

Zadanie 3. Utworzenie dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej.

Projektem zostały objęte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba wspartych form ochrony przyrody – 3 szt.
  2. Długość odnowionych szlaków turystycznych – 7,66 km
  3. Długość odnowionych szlaków turystycznych – 6,22 km
  4. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.
  5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC) – 1

Grupą docelową projektu będą stanowić: społeczność lokalna, uczniowie szkół z gmin i powiatów ościennych, mieszkańcy regionu podlaskiego, turyści z kraju i zagranicy.