Loga unijne i krajowe
Logo Tygiel Doliny Bugu

Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” projekt zrealizowano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

CEL 2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓLOWY 2.1 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.4 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów na operacje z zakresu:

TYP PROJEKTU 9 Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 424185,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 424185,00 PLN

Dofinansowanie UE: 360557,24 PLN

Wkład własny: 63627,76 PLN

Lata realizacji – 2021-2022

Projekt pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” polegał na wyznaczeniu strefy wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Drohiczyna na terenie dotąd nie użytkowanym. Wykonany teren jest ogólnodostępny i przeznaczony do rekreacji codziennej.

Zakres projektu i zagospodarowanie terenu obejmuje następujące elementy:

1. Wiata drewniana z grillem

2. Wiata ze stołami

3. Pergola pomiędzy wiatami

4. Zielone krużganki sytuowane na ścieżce pieszej

5. Dwa trejaże z ławkami

6. Ławki wolnostojące

7. Palenisko

8. Kosze na śmieci z segregacją

9. Tablica edukacyjna „Pszczeli quiz”

10. Tablica edukacyjna „Aromaterapia- magia ziół ogrodowych”

11. Światowid 1- owady zapylające

12. Światowid 2- zioła polne

13. Światowid 3- owoce

14. Światowid 4- rośliny łąkowe

15. Domek dla owadów

16. Ul edukacyjny

17. Poidełko dla ptaków

18. Utwardzenie nawierzchnią żwirową

19. Utwardzenie kostką granitową

20. Trawniki

21. Nasadzenia roślin –drzew, krzewów i kwiatów (ogrody owocowe, ogrody koloru i zapachu, ogrody kwiatowe, ogrody zielarskie, ogród zimozielony, ogród roślin miododajnych, rośliny pnące przy trejażach i pergolach).

Projektem zostały objęte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

• liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.,

• powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 4700 m2

• otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich 4681,12 m2

Grupa docelowa

Główną grupą docelową do której kierowany jest projekt są mieszkańcy miasta i gminy Drohiczyn w tym: dzieci i młodzież oraz osoby starsze, tj. grupy wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” jako grupy defaworyzowane.

Dodatkową grupę docelową dla projektu stanowią turyści, którzy jak pokazują statystyki w tym zakresie, coraz liczniej odwiedzają miasto i gminę Drohiczyn. Ponadto, biorąc pod uwagę, że rewitalizowany obszar będzie w pełni otwartą strefą wypoczynku i rekreacji, będą mogły z niej korzystać wszelkie zainteresowane osoby.