Loga unijne i krajowe

Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 

W ramach projektu zrealizowano:

– zmodernizowanie wyposażenia serwerowni poprzez zakupienie 3 serwerów, 2 switchy, 1 zasilacza awaryjnego, 

– przebudowa sieci LAN,

– wymiana 14 komputerów oraz zakup 8 zasilaczy awaryjnych na stanowiskach pracy wraz z oprogramowaniem

– przeprowadzono diagnozę cyberbepieczeństwa,

– przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wartość inwestycji: 127.816,45 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 127.816,45 zł