Loga unijne i krajowe

„Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” w ramach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz, jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Rysunek plac zabaw

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 155099,24 zł

Dofinansowanie UE: 69761,00 zł

Wkład własny: 85338,24 zł

Realizacja – 2022

Dla poprawy, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności terenów miasta i gminy Drohiczyn został utworzony nowy plac zabaw. Operacja realizowana będzie na działce o nr ew. 687/19 w miejscowości Drohiczyn.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Realizacja operacji przyczyni się do zmiany miejscowości na bardziej korzystny i komfortowy dla dzieci, młodzieży, dla rodzin z dziećmi.

Zakres operacji obejmuje zakup i montaż następujących elementów:

  • zestaw z wieżami i zjeżdżalniami,
  • huśtawka dwuosobowa,
  • huśtawka wagowa czteroosobowa,
  • wiata przeciwsłoneczna z masztami regulowanymi 150-300cm wraz z całym oprzyrządowaniem.

Wokół urządzeń projektowane są strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku zgodne z zaleceniami producenta. Resztę terenu stanowią trawniki. Projektowane urządzenia będą posadowione z zachowaniem wymaganej odległości 10 metrów od drogi znajdującej się od strony zachodniej. Istniejący plac zabaw, jest ogrodzony, więc jest zapewnione bezpieczeństwo dla dzieci. Wejście na plac znajduje się od strony wschodniej, z utwardzonego terenu skweru. Ukształtowanie terenu nie zmieni się a projektowane urządzenia placu zabaw nie będą oddziaływały na sąsiednie działki.

Operacja przyczyni się do poprawy, jakości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, które zamieszkują gminę Drohiczyn. Realizacja operacji wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy samopoczucia i kondycji fizycznej młodych mieszkańców. W ramach operacji w ramach nieodpłatnej pracy partner projektu tj. OSP Drohiczyn pomoże w przygotowaniu terenu pod utworzenie placu zabaw w Drohiczynie oraz posprząta teren po utworzeniu placu zabaw tak, aby był gotowy do użytkowania.

Operacja będzie miała niekomercyjny charakter. Nie będą pobierane żadne opłaty za korzystanie z utworzonego placu zabaw. Plac będzie miał charakter otwarty, ogólnodostępny (każdy będzie mógł z niego skorzystać). Realizacja operacji poprawi atrakcyjność obszaru SLGD TDB. Projekt stworzy dogodne warunki i miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, społeczności miasta i gminy Drohiczyn, która potrzebuje placu zabaw jako miejsca rekreacji na swoim terenie.