Loga unijne i krajowe
Logo Tygiel Doliny Bugu

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” to projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

CEL 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych zgodnie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych

TYP PROJEKTU 3 Wymiana pokrycia dachowego z azbestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 164158,34 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 151998,47 PLN

Dofinansowanie UE: 129198,69 PLN

Wkład własny: 34959,65 PLN

Realizacja – 2023

Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez ochronę potencjału środowiska, w tym zdrowia ludzkiego.

Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie odpadów azbestowych: odbiór odpadów z nieruchomości mieszkańców i unieszkodliwienie przez składowanie na wysypisku.

Realizacja Projektu wpłynie na poprawę warunków ochrony zdrowia i życia ludności, przyniesie korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej:

1) oczyszczenie gminy z wyrobów zawierających azbest, a w konsekwencji zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska i uzyskanie warunków dla poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,

2) ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych, a w szczególności raka płuc i międzybłoniaka opłucnej,

3) zmniejszenie kosztów leczenia chorób azbestozależnych,

4) wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich,

5) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów oczyszczonych z azbestu dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

6) przyrost wartości nieruchomości,

7) wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od działalności gospodarczej związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

8) wzrost obrotów na rynku nieruchomości, co powinno przełożyć się na większe dochody zarówno budżetu państwa, jak i dochody własne gmin.

W ramach projektu założono następujące wskaźniki:

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest – 248,10 [Mg].

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Drohiczyn, w tym osoby defaworyzowane. Projekt skierowany jest do konkretnych mieszkańców gminy, na posesjach, których zgromadzone są odpady azbestowe. Zgodnie z zebranymi informacjami projekt obejmie następujące grupy defaworyzowane (osoby do 18 roku życia oraz osoby powyżej 55 roku życia).