Plan działań priorytetowych Policji

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr …VI

na okres  od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

              Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gminy Drohiczyn. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

  2. Zakładany cel do osiągnięcia.

              Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym na terenie gminy Drohiczyn lub ograniczenie zjawiska o 80%.……

  3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

  •  Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia z art. 64 §1 i 2 KW, zamieszczenie informacji na stronach internetowych KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie;
  •  Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami  gminy Drohiczyn
  • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami gminy Drohiczyn.
  • Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, nawiązanie współpracy   z Urzędem Miejskim  w Drohiczynie w celu ustalania właścicieli nie oznakowanych pustostanów na w/w terenie.

  • Nasilenie kontroli rejonu służbowego, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, systematyczne spotkania z mieszkańcami terenu Gminy Drohiczyn;

  4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  – Sołtysi wsi – organizowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji mieszkańcom odnośnie zagrożenia

  Urząd Miejski w Drohiczynie współpraca przy ustalaniu właścicieli posesji znajdujących się na terenie Gminy Drohiczyn

  5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań środowiskowych w ramach obchodu rejonu służbowego, informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, rozmowy z właścicielami nie oznaczonych nieruchomości.